Meteen naar de content

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)” in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder dat u voor dergelijke openbaarmaking een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, heeft u de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed is op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere gegevensbeschermingsgerelateerde kwesties.

Analysetools en tools geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met zogenaamde analyseprogramma's.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze onderstaande gegevensbeschermingsverklaring raadplegen.

2. Hosting

Shopify

Wij hosten onze website bij Shopify International Limited, Victoria Building, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna: “Shopify”).

Shopify is een tool voor het maken en hosten van websites. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Shopify uw IP-adres en informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt. Shopify analyseert ook het aantal bezoekers, bezoekersbronnen en klantgedrag en stelt gebruikersstatistieken samen. Wanneer u een aankoop doet op onze site, verzamelt Shopify ook uw naam, e-mailadres, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie en andere informatie met betrekking tot de aankoop (bijvoorbeeld telefoonnummer, aantal gerealiseerde verkopen, enz.). Shopify slaat cookies op in uw browser voor analysedoeleinden.

Zie het Shopify-privacybeleid voor meer informatie: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Het gebruik van Shopify is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de meest betrouwbare weergave van onze website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina's ervan nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er allerlei persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Aerofoils GmbH
Brauneckweg 14
85748 Garching

Telefoon: +49 9251 438890-0
E-mail: info@aerofoils.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) AVG of Art. 9, lid 2, onder a) AVG, als bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt overeenkomstig art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 lid 1(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) AVG. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons legitieme belang volgens art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere, vanuit het oogpunt van gegevensbescherming, niet-beveiligde niet-EU-landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen naar deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. We moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen hebben bijvoorbeeld een mandaat om persoonlijke gegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene heeft geen mogelijkheden om uzelf voor de rechtbank te verdedigen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijvoorbeeld de geheime dienst) uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, analyseren en permanent archiveren voor surveillancedoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien kunt u op elk moment de toestemming die u ons al heeft gegeven, intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan uw intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGROND TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, DIENT U DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. ALS U EEN BEZWAAR AANMELDT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE IN EEN POSITIE ZIJN OM DWINGENDE BESCHERMING WAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS TE VOORZIENEN, DIE GROOT WEGGEN AAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING IS HET CLAIMEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECT RECLAME TE MAKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21(2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats hebben waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract uit te voeren, aan u of een derde partij overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aankooporders of vragen die u bij ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. Een gecodeerde verbinding kunt u herkennen aan het controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening af te schrijven) met ons te delen nadat u een contract op basis van kosten met ons bent aangegaan, zijn deze gegevens vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties waarbij gebruik wordt gemaakt van gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, afschrijving op uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. Een gecodeerde verbinding kunt u herkennen aan het controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de communicatie met ons gecodeerd is, kunnen derden de betalingsgegevens die u met ons deelt niet lezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
 • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van openbaar belang, aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina's ervan behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Koekjes

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat de industrie ‘cookies’ noemt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aan uw apparaat veroorzaken. Ze worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Met deze cookies kunnen u of wij profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of het weergeven van promotionele berichten zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijvoorbeeld , cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de benodigde cookies om een ​​technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies zijn uitgeschakeld, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen wij u hiervan afzonderlijk op de hoogte stellen in combinatie met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om deze te documenteren op een manier die voldoet aan de gegevensbescherming. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna te noemen “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • Uw toestemmingsverklaring(en) of uw intrekking van uw toestemmingsverklaring(en).
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website bezocht

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of eventuele intrekkingen daarvan te kunnen toekennen. De gegevens die op deze manier worden vastgelegd, worden bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet langer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

Usercentrics gebruikt cookies om de door de wet verplichte toestemmingsverklaringen te verkrijgen. De wettelijke basis voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6(1)(c) AVG.

Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna “Cookiebot”).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Cookiebot-servers om uw toestemming te verkrijgen en u verdere uitleg te geven over het gebruik van cookies. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemming of de intrekking ervan te identificeren. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf te verwijderen of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6(1)(c) AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons communiceert. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegang verkrijgende computer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u via ons contactformulier vragen bij ons indient, worden de gegevens in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te kunnen behandelen en voor het geval wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) als dit is aangevraagd; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of tot het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat wij ter afsluiting van ons antwoord op uw vraag). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende vragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(1) AVG). )(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Communicatie via WhatsApp

Voor de communicatie met onze klanten en andere derde partijen maken wij onder meer gebruik van de instant messaging dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie is end-to-end gecodeerd (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derde partijen geen toegang krijgen tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter wel toegang tot metadata die tijdens het communicatieproces zijn aangemaakt (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijdstip). Verder willen wij u erop wijzen dat WhatsApp heeft aangegeven persoonsgegevens van zijn gebruikers te delen met het Amerikaanse moederbedrijf Meta. Meer details over de gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruik van WhatsApp is gebaseerd op ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke en contractuele partners (Art. 6(1)(f) AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend op basis van de toestemming plaats; deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens worden opgeslagen niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Wij gebruiken WhatsApp in de “WhatsApp Business” variant.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum?lang=en.

Wij hebben onze WhatsApp-accounts zo ingericht dat er geen automatische synchronisatie van gegevens plaatsvindt met het adresboek op de gebruikte smartphones.

Typeform

We hebben Typeform op deze website geïntegreerd. De aanbieder is TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​Spanje (hierna “Typeform”).

Met Typeform kunnen wij onlineformulieren maken en deze in onze website integreren. De gegevens die u in onze Typeform-formulieren invoert, worden opgeslagen op de servers van Typeform totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel van het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we klaar zijn met de verwerking van uw gegevens). verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder de bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

Het gebruik van Typeform is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het functioneren van onlineformulieren. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google-formulieren

Wij hebben Google Formulieren in deze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna “Google” genoemd).

Met Google Formulieren kunnen we onlineformulieren genereren om berichten, vragen en andere invoer van bezoekers van onze website vast te leggen. Alle gegevens die u invoert, worden verwerkt op de servers van Google. Google Forms slaat een cookie op in uw browser die een unieke ID bevat (NID-cookie). Deze cookie slaat een breed scala aan informatie op, waaronder bijvoorbeeld uw taalinstellingen.

Wij gebruiken Google Formulieren op basis van ons legitieme belang om uw behoeften zo effectief mogelijk te bepalen (Art. 6(1)(f) AVG). Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het formulier invoert, blijven in ons bezit totdat u ons vraagt ​​ze te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van uw gegevens intrekt of totdat het doel van het archiveren van de gegevens niet langer bestaat (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw gegevens). navraag). Dit heeft geen invloed op dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder die betreffende bewaartermijnen.

Voor meer informatie kunt u het gegevensprivacybeleid van Google raadplegen op https://policies.google.com/.

Calendly

Op onze website kunt u afspraken met ons maken. Voor het boeken van afspraken gebruiken wij de tool “Calendly”. De aanbieder is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, VS (hierna “Calendly”).

Om een ​​afspraak te boeken, vult u in het daarvoor bestemde scherm de gevraagde gegevens en de gewenste datum in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en indien nodig voor de opvolging van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De door u ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij om afspraken met geïnteresseerden en klanten zo eenvoudig mogelijk te maken. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://calendly.com/pages/dpa.

Hubspot-CRM

Wij gebruiken Hubspot CRM op deze website. De aanbieder is Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (hierna Hubspot CRM).

Hubspot CRM stelt ons onder meer in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren, met u te communiceren en marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren in lijn met uw interesses. Met Hubspot CRM kunnen we klantinteracties via e-mail, sociale media of telefoon via meerdere kanalen vastleggen, sorteren en analyseren. De op deze manier verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden geëvalueerd en gebruikt voor de communicatie met de potentiële klant of voor marketingmaatregelen (bijvoorbeeld nieuwsbriefmailings). Hubspot CRM stelt ons ook in staat om het gebruikersgedrag van onze contacten op onze website te verzamelen en te analyseren.

Het gebruik van Hubspot CRM is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om van extra websitefuncties gebruik te kunnen maken. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens uitsluitend gebruiken voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De benodigde gegevens die wij bij de registratie vragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders wijzen wij de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het tijdens het registratieproces opgegeven e-mailadres.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG).

De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat dwingende wettelijke bewaarplichten onverlet.

5. Analysetools en advertenties

Google Tagmanager

Wij maken gebruik van de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het beheert en voert alleen de tools uit die erdoor zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat mogelijk ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de snelle en ongecompliceerde integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitebezoekers analyseren. Daartoe ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina is doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Verder kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets uit te breiden en maakt gebruik van machine learning-technologieën bij data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkennen met als doel de gedragspatronen van gebruikers te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google geregistreerde gebruiksinformatie van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet. . Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signalen

Wij maken gebruik van Google Signalen. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder meer uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht en YouTube-voortgang, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens van de site). Deze gegevens kunnen met behulp van Google Signal worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van uw site door Google Signal aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt om u gepersonaliseerde promotieberichten te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken van de onlinepatronen van onze gebruikers samen te stellen.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics, om aan de bezoeker van de website compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens verkregen van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifiek individu worden toegewezen. U heeft de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante wijzigingen in de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te brengen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in de paragraaf ‘Bezwaar tegen de registratie van gegevens’.

E-commerce-tracking van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “E-Commerce Tracking” van Google Analytics. Met behulp van E-Commerce Tracking is de website-exploitant in staat om de kooppatronen van websitebezoekers te analyseren met als doel de online marketingcampagnes van de exploitant te verbeteren. In deze context wordt informatie bijgehouden, zoals de geplaatste bestellingen, de gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd vanaf het bekijken van het product tot het nemen van de aankoopbeslissing. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevoegd onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de betreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar. De aanbieder is Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar is een tool die wordt gebruikt om uw gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Met Hotjar kunnen wij bijvoorbeeld uw muis- en scrollbewegingen en uw klik registreren. Tijdens dit proces heeft Hotjar ook de mogelijkheid om te bepalen hoe lang uw cursor op een bepaalde positie bleef. Op basis van deze informatie stelt Hotjar zogenaamde Heatmaps samen, die het mogelijk maken om te bepalen welke onderdelen van de website de websitebezoeker met voorkeur beoordeelt.

Ook kunnen wij vaststellen hoe lang u op een pagina van deze website bent gebleven en wanneer u deze heeft verlaten. We kunnen ook vaststellen op welk punt u het invoeren van gegevens in een contactformulier (zogenaamde conversietrechters) heeft stopgezet.

Bovendien kan Hotjar worden ingezet om directe feedback te verkrijgen van websitebezoekers. Deze functie is gericht op de verbetering van het website-aanbod van de website-exploitant.

Hotjar maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker te herkennen met het oog op het analyseren van de gebruikerspatronen (bijvoorbeeld cookies of de inzet van apparaatvingerafdrukken).

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de webpresentatie als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

Deactivation of Hotjar

Als u de registratie van gegevens door Hotjar wilt deactiveren, klikt u op de onderstaande link en volgt u de instructies onder de link: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Houd er rekening mee dat u Hotjar voor elke browser en elk apparaat afzonderlijk moet deactiveren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Hotjar en de te registreren gegevens kunt u de Data Privacy Verklaring van Hotjar raadplegen onder de volgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Zichtbaar

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker over meerdere pagina's heen te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device-vingerafdrukken). De door Matomo geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt op onze server opgeslagen. Voorafgaand aan de archivering wordt het IP-adres eerst geanonimiseerd.

Via Matomo kunnen wij gegevens over het gebruik van onze website per websitebezoeker verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke paginaweergaven hebben plaatsgevonden en uit welke regio deze afkomstig zijn. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijvoorbeeld IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijvoorbeeld klikken, aankopen etc.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Hosten

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.

Helderheid

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 (VS), https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna te noemen “duidelijkheid”).

Clarity is een hulpmiddel om gebruikerspatronen op deze website te analyseren. Clarity registreert met name cursorbewegingen en stelt grafieken samen die laten zien op welke delen van de website gebruikers met grote frequentie scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen zodat wij het gebruik van de site in de vorm van video’s kunnen bekijken. Bovendien ontvangen wij informatie over het algemene gebruikersgedrag binnen onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken gebruikers te herkennen met het oog op het analyseren van gebruikerspatronen (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van apparaatvingerafdrukken). Uw persoonlijke gegevens worden gearchiveerd op Microsoft-servers (Microsoft Azure Cloud Service) in de Verenigde Staten.

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de effectieve analyse van gebruikerspatronen.

Voor meer details over het gegevensprivacybeleid van Clarity, zie: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword targeting). Ook is het mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; doelgroeptargeting). Als exploitant van de website kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot respectievelijke klikken hebben geleid.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks En https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken Google AdSense in de ‘niet-gepersonaliseerde’ modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties niet gebaseerd op uw eerdere gebruikerspatronen en genereert de dienst geen gebruikersprofiel voor u. In plaats daarvan gebruikt de dienst zogenaamde ‘contextinformatie’ om de advertenties te kiezen die u kunt bekijken. De geselecteerde advertenties zijn dus bijvoorbeeld gebaseerd op uw locatie, de inhoud van de website die u op dat moment bezoekt of de zoektermen die u gebruikt. Voor meer informatie over de duidelijke verschillen tussen gepersonaliseerde targeting en targeting die niet door Google AdSense is gepersonaliseerd, klikt u op de volgende link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat als Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus wordt gebruikt, het mogelijk is dat er cookies worden opgeslagen of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) worden gebruikt.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

U heeft de mogelijkheid om de advertentie-instellingen in uw gebruikersaccount autonoom aan te passen. Om dit te doen, klikt u op de onderstaande link en logt u in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Klik hier voor meer informatie over de advertentietechnologieën van Google: https://policies.google.com/technologies/ads En https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijvoorbeeld klikken op specifieke producten), om u bepaalde reclamedoelgroepen toe te wijzen en u vervolgens passende online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk om de met Google Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde gepersonaliseerde reclameboodschappen, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) op een voor u op maat gemaakte manier weer te geven, evenals op elk van uw apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc ).

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u het gegevensprivacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Doelgroepvorming met klantafstemming

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van de klantafstemmingsfunctie van Google Remarketing. Om dit te bereiken, dragen wij bepaalde klantgegevens (bijvoorbeeld e-mailadressen) over van onze klantenlijsten naar Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en zijn ingelogd op hun Google-accounts, worden voor hen passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijvoorbeeld YouTube, Gmail of in een zoekmachine) weergegeven.

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is het samenstellen van conversiestatistieken. We leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties ze hebben uitgevoerd. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt als zodanig gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie over Google Conversies bijhouden kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Dubbelklik

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna “DoubleClick”).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties weer te geven in het Google Netwerk. Advertenties kunnen met DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld verschijnen in de zoekresultaten van Google of in banners die verband houden met DoubleClick.

Om gebruikers passende promotionele inhoud te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende bezoeker herkennen, zodat deze de bezochte websites, de klikken en andere informatie over het gebruikerspatroon aan de gebruiker kan toewijzen. Om dit te doen, gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). De geregistreerde informatie wordt geconsolideerd in een pseudoniem gebruikersprofiel, zodat de betreffende gebruiker voldoende advertenties kan zien.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties, kunt u de volgende links raadplegen: https://policies.google.com/technologies/ads En https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Om de conversiepercentages te meten, maakt deze website gebruik van de bezoekersactiviteitpixel van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook zullen de verzamelde gegevens ook naar de VS en andere derde landen worden overgedragen.

Deze tool maakt het mogelijk om paginabezoekers te volgen nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als beheerders van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. Wij zijn niet in een positie om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen promotionele doeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Beleid voor gegevensgebruik van Facebook . Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als exploitant van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum En https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool op onze website persoonlijke gegevens worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking ( artikel 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na de verdere overdracht plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u onder: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld informatieverzoeken) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u bij ons de rechten van de betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

In het gegevensprivacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U heeft ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” te deactiveren in het gedeelte Advertentie-instellingen hieronder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Aangepaste Facebook-doelgroepen

Wij maken gebruik van Facebook Custom Audiences. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u onze website en apps bezoekt of gebruikt, ons portfolio gebruikt (bijvoorbeeld deelname aan loterijen), gegevens aan ons overdraagt ​​of interactie heeft met de Facebook-inhoud van ons bedrijf, registreren wij gerelateerde persoonlijke gegevens. In het geval dat u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, zullen wij deze gegevens met Facebook delen om Facebook in staat te stellen u compatibele advertenties te sturen. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om doelgroepen te definiëren (Lookalike Audiences).

Facebook verwerkt deze gegevens als onze contractverwerker. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikersovereenkomst van Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

De datumoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractclausules van de Europese Commissie. Voor meer informatie, zie: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience En https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight-tag

Deze website maakt gebruik van de Insight-tag van LinkedIn. Deze dienst wordt aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking door LinkedIn Insight-tag

Wij gebruiken de LinkedIn Insight-tag om informatie te verkrijgen over bezoekers van onze website. Zodra een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen we de belangrijkste beroepsgegevens (bijvoorbeeld carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche, functietitel) van onze websitebezoekers analyseren om ons te helpen onze site beter op de relevante doelgroep te richten. Ook kunnen wij LinkedIn Insight-tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of andere handelingen verrichten (conversiemeting). Conversiemetingen kunnen ook op verschillende apparaten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag beschikt ook over een retargeting-functie waarmee we gerichte advertenties kunnen tonen aan bezoekers van onze website buiten de website. Volgens LinkedIn vindt er geen identificatie van de reclamegeadresseerde plaats.

LinkedIn verzamelt zelf ook logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identifiers van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn zal de van websitebezoekers verzamelde persoonlijke gegevens opslaan op zijn servers in de VS en gebruiken voor zijn eigen promotionele activiteiten. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van LinkedIn raadplegen op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Legale basis

Indien uw goedkeuring (toestemming) is verkregen, vindt het gebruik van bovengenoemde dienst plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG en § 25 TTDSG (Duitse Telecommunicatiewet). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw toestemming niet is verkregen, vindt het gebruik van de dienst plaats op basis van Art. 6(1)(f) AVG; de exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamepromoties, waaronder het gebruik van sociale media.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa En https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van het gebruikersgedrag en de gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden beheren in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze site verzamelde informatie koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich afmelden bij uw LinkedIn-account voordat u onze site bezoekt.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst ervan. van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de in het nieuwsbriefinschrijvingsformulier ingevoerde informatie vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). De toestemming die u heeft gegeven voor het archiveren van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link ‘Afmelden’ in de nieuwsbrief te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de aanbieder van de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is . Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren binnen de reikwijdte van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) AVG.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst, als dergelijke actie nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Deze website bevat video's van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u een pagina van deze website bezoekt waarin YouTube is ingebouwd, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens kunt u het gegevensprivacybeleid van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's van onze website bezoekt waarin een Vimeo-video is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Vimeo maakt gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens kunt u het Vimeo-gegevensprivacybeleid raadplegen onder: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts (lokale insluiting)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google om een ​​uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er in combinatie met deze applicatie geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe-lettertypen

Om de uniforme weergave van bepaalde lettertypen te garanderen, gebruikt deze website lettertypen genaamd Adobe Fonts, geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer u pagina's van deze website bezoekt, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypen rechtstreeks van de Adobe-site om ze correct op uw apparaat weer te geven. Als gevolg hiervan zal uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Adobe komt er dus achter dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er bij het ter beschikking stellen van de lettertypen geen cookies opgeslagen.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme weergave van het lettertype op de website van de exploitant. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Voor meer informatie over Adobe Fonts kunt u het beleid lezen onder: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De gegevensprivacyverklaring van Adobe kan worden beoordeeld op grond van: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht. Indien Google Maps is geactiveerd, heeft Google de mogelijkheid om Google-weblettertypen te gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache, om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6(1)(f) AVG. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ En https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken op deze website “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA” genoemd). De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijvoorbeeld informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) worden verstrekt door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma. Om dit te bepalen analyseert reCAPTCHA het gedrag van websitebezoekers op basis van verschillende parameters. Deze analyse wordt automatisch geactiveerd zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site heeft doorgebracht of door de gebruiker geïnitieerde cursorbewegingen). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden bijgehouden, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet gewaarschuwd dat er een analyse gaande is.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de bescherming van de websites van de exploitant tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Declaration en Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en En https://policies.google.com/terms?hl=en.

Gebruiksvriendelijk met uitgebreide gegevensprivacymodus

We gebruiken Userlike (hierna “Userlike” genoemd) om vragen van gebruikers via onze ondersteuningskanalen of livechatsystemen te verwerken. De aanbieder is Userlike UG (een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Keulen, Duitsland.

Berichten die u naar ons stuurt, kunnen worden opgeslagen in het Userlike ticketsysteem of worden beantwoord door onze medewerkers in de livechat. Wanneer u met ons communiceert via Userlike, slaan wij en Userlike onder andere uw naam en e-mailadres op, als u deze heeft verstrekt, en uw chatgeschiedenis. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.

Berichten die aan ons zijn gericht, blijven in ons bezit totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen of totdat de reden voor de gegevensopslag niet langer van kracht is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke verplichte bewaarplichten.

Userlike wordt ingezet op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij zo effectief mogelijke marketingactiviteiten. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u de Userlike gegevensbeschermingsverklaring raadplegen: https://www.userlike.com/de/data-privacy En https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Zapier

Wij hebben Zapier op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Zapier Inc, Market St. #62411, San Francisco, CA 94104-5401, VS (hierna “Zapier”).

Met Zapier kunnen wij verschillende functionaliteiten, databases en tools koppelen en synchroniseren met onze website. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om content die we op onze website publiceren automatisch af te spelen op onze sociale mediakanalen of om content uit marketing- en analysetools te exporteren. Afhankelijk van de functionaliteit kan Zapier daarbij ook verschillende persoonsgegevens verzamelen.

Het gebruik van Zapier is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest effectieve integratie van de gebruikte tools. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://zapier.com/tos.

8. E-commerce- en betalingsdienstaanbieders

Verwerking van klant- en contractgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens voor het aangaan, inhoudelijk regelen en wijzigen van onze contractuele relaties. Gegevens met persoonlijke verwijzingen naar het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen onze diensten te gebruiken of als dit nodig is voor factureringsdoeleinden. De wettelijke basis voor deze processen is Art. 6(1)(b) AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en na het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke archiveringstermijnen verwijderd. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke archiveringstermijnen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, retailers en de verzending van goederen

Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt, delen wij uw persoonlijke gegevens met het transportbedrijf dat met de levering is belast, evenals met de betalingsdienst die is belast met het afhandelen van de betalingstransacties. Alleen de gegevens die deze respectieve dienstverleners nodig hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, worden gedeeld. De wettelijke basis voor dit delen is Art. 6 (1)(b) AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor het nakomen van contractuele of precontractuele verplichtingen. Als u ons uw toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 (1)(a) AVG delen wij uw e-mailadres met het transportbedrijf dat met de levering is belast, zodat dit bedrijf u via e-mail op de hoogte kan stellen van de verzendstatus van uw bestelling. U heeft op ieder moment de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Kredietcontroles

Wij kunnen een kredietcontrole uitvoeren als er aankopen worden gedaan op rekening of op basis van andere betalingsvoorwaarden waarbij wij krediet moeten verlenen (scoring). Voor dit doel geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietinformatiebureau. Op basis van deze gegevens wordt de kans op niet-betaling bepaald. Indien de kans op niet-betaling buitensporig groot is, kunnen wij de betreffende betalingstermijn afwijzen.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de contractuele uitvoering (Art. 6(1)(b) AVG) en om niet-betaling te voorkomen (gerechtvaardigde rente overeenkomstig Art. 6(1)(f) AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (Art. 6(1)(a) AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Betaaldiensten

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, geldt art. 6(1)(a) AVG is de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders:

PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Het privacybeleid van Apple kunt u vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy En https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe via de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De leverancier is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna“). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna-kassaoplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Klarna-kassaoplossing te optimaliseren. Voor meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies kunt u de volgende link raadplegen: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Betaaldirekt

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt” genoemd). Als u via Paydirekt betaalt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt geregistreerd bent. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele artikelen in het winkelmandje. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie door middel van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt vervolgens van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Voor details over betaling met Paydirekt verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

onmiddellijke overdracht Direct

De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung”-procedure ontvangen wij in realtime een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk aan onze verplichtingen beginnen. Als u de betaalmethode “Sofortüberweisung” heeft gekozen, stuur dan de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch uw rekeningsaldo en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u doorgegeven TAN. Daarna stuurt het ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Nadat u bent ingelogd, worden ook uw omzet, de kredietlimiet van de roodstand en het bestaan ​​van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd. Naast de pincode en de TAN worden de door u ingevoerde betalingsgegevens en persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. De gegevens over uw persoon zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en mogelijk andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ondubbelzinnig vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Voor meer informatie over betaling met onmiddellijke overschrijving, verwijzen wij u naar de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html En https://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Betalen

De aanbieder van deze betalingsdienst is Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Details over het gebruik van uw gegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Amazon Pay via de volgende link: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

De aanbieder van deze betaaldienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay” genoemd).

Voor meer informatie kunt u het gegevensprivacybeleid van giropay raadplegen op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Shopify-betaling

De aanbieder van deze betaaldienst in de EU is Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (hierna “Shopify Payment”).

Zie het privacybeleid van Shopify Payment voor meer informatie: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

American Express

De aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “American Express”).

American Express kan gegevens doorgeven aan haar moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules. Details zijn hier te vinden: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van American Express raadplegen: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

MasterCard

De aanbieder van deze betaaldienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Binding Corporate Rules van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html En https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De aanbieder van deze betaaldienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Groot-Brittannië wordt beschouwd als een veilig niet-EU-land wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft. Dit betekent dat het gegevensbeschermingsniveau in Groot-Brittannië gelijkwaardig is aan het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie.

VISA kan gegevens doorgeven aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

9. Online audio- en videoconferenties (conferentietools)

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder meer gebruik van online conferentietools. De tools die wij gebruiken staan ​​hieronder in detail vermeld. Als u met ons communiceert via video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door de aanbieder van de betreffende conferentietool en door ons. De vergaderhulpmiddelen verzamelen alle informatie die u verstrekt/toegang geeft om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Bovendien verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere “contextinformatie” gerelateerd aan het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de onlinecommunicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Mocht er binnen de tool inhoud worden uitgewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar worden gesteld, dan wordt deze ook op de servers van de toolaanbieder opgeslagen. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, cloudopnamen, chat-/instantberichten, door voicemail geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die wordt gedeeld tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking door de conferentietools vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de gebruikte tools, die we onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslagen

De conferentietools worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractpartners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (Art. 6(1)(b) AVG). Bovendien dient het gebruik van de tools om de communicatie met ons of ons bedrijf in het algemeen te vereenvoudigen en te versnellen (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover toestemming is gevraagd, zullen de betreffende hulpmiddelen op basis van deze toestemming worden gebruikt; de toestemming kan te allen tijde met ingang van die datum worden ingetrokken.

Duur van opslag

Gegevens die rechtstreeks door ons zijn verzameld via de video- en conferentietools, worden onmiddellijk uit onze systemen verwijderd nadat u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of de reden voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de conferentietools.

Conferentietools gebruikt

Wij maken gebruik van de volgende conferentietools:

Zoom

Wij gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Voor details over gegevensverwerking verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zoom: https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Microsoft Teams

Wij maken gebruik van MicrosoftTeams. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Voor meer informatie over gegevensverwerking raadpleegt u het privacybeleid van Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

10. Aangepaste diensten

Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail, via de post of door het online sollicitatieformulier in te dienen). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke gegevensprivacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de daaraan gekoppelde persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken etc.) als deze nodig zijn om een ​​beslissing te nemen over de vestiging of een arbeidsrelatie. De juridische gronden voor het bovengenoemde zijn § 26 AVG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsrelatie), Art. 6(1)(b) AVG (Algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven – Art. 6(1)(a) AVG. U kunt een gegeven toestemming op elk moment intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Mocht uw sollicitatie tot uw aanwerving leiden, dan worden de door u verstrekte gegevens gearchiveerd op grond van § 26 AVG en Art. 6(1)(b) AVG met het oog op de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.

Gegevensarchiveringsperiode

Als we u geen baanaanbieding kunnen doen of als u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt verstrekt te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6(1)(f) AVG ) gedurende maximaal 6 maanden vanaf het einde van de aanvraagprocedure (afwijzing of intrekking van de aanvraag). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijsmateriaal in geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel van verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarmee heeft ingestemd (artikel 6, lid 1, onder a AVG) of als wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens het verwijderen ervan in de weg staan.

Een schijf

Wij hebben OneDrive op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS (hierna “OneDrive”).

Met OneDrive kunnen we een uploadgebied op onze website opnemen waar u inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de OneDrive-servers. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er tevens een verbinding met OneDrive tot stand gebracht, zodat OneDrive kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht.

Het gebruik van OneDrive is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgedeelte op zijn website. Indien de betreffende toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Drive

Wij hebben Google Drive op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Drive kunnen we een uploadgebied op onze website opnemen waar u inhoud kunt uploaden. Wanneer u inhoud uploadt, wordt deze opgeslagen op de servers van Google Drive. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er bovendien een verbinding met Google Drive tot stand gebracht, zodat Google Drive kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht.

Het gebruik van Google Drive is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een betrouwbaar uploadgebied op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.