Meteen naar de content

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de

Aerofoils GmbH

Karl-Reichel-Strasse 27

95237 Weißdorf

 Directeuren: Franz Hofmann & Christian Rößler

 

Telefoon: 09251 4388900

Mail: shop@aerofoils.de

 

§ 1 Toepassingsgebied

 (1) Voor de juridische relaties die via deze internetwinkel (inclusief onze app) tussen Aerofoils GmbH en haar klanten tot stand komen, zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing in de versie die van toepassing was op het moment van de bestelling.

 (2) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

 

§ 2 Sluiting van het contract

 (1) De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot bestellen.

 (2) Door op de knop (kopen/bestellen tegen kosten) te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de gekozen goederen.

 (3) Het koopcontract komt tot stand doordat u enerzijds de producten op aerofoils.de personaliseert en bestelt en anderzijds Aerofoils GmbH uw bestelling accepteert door onmiddellijk na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.

 

§ 3 Producten

 (1) De koper kan de belangrijkste kenmerken van de producten leren kennen door op de gedetailleerde productfiche op de website te klikken. In geval van een productdefect wordt de koper geïnformeerd in de e-mail met de orderbevestiging en erkent hij dat Aerofoils GmbH het recht heeft om de bestelling te annuleren. Aerofoils GmbH heeft het recht om het assortiment producten dat op de website te koop wordt aangeboden, op elk moment te wijzigen.

(2) De materialen die in onze uitgangsmaterialen en productieprocessen worden gebruikt, kunnen in de loop van de tijd veranderen, bijvoorbeeld kleuren bij blootstelling aan zonlicht.

 

§ 4 Verplichtingen van de klant tot medewerking

 (1) Houd in dit verband rekening met ons privacybeleid.

 

§ 5 Prijzen en betaling

 (1) Geldig zijn de prijzen die op de website vermeld staan ​​op het moment van de bestelling.

 (2) Met de bevestiging van de bestelling moet de bestelwaarde worden betaald. Betaling gebeurt online, b.v. met creditcard. Betaling van de koopprijs dient onmiddellijk en zonder enige aftrek te geschieden na ontvangst van de orderbevestiging.

 (3) De productie begint pas nadat u de volledige betaling heeft gedaan; dit kan resulteren in overeenkomstige vertragingen bij de verzending.

 (4) De bestelde producten blijven eigendom van Aerofoils GmbH totdat de volledige betaling is ontvangen.

 (5) In het geval van terugboekingen door uw bank kan de verdere verwerking van de transactie worden overgedragen aan een partnerbedrijf. Alle incassokosten, vertragingsrente en alle kosten van derden, zoals advocaatkosten, komen voor rekening van de klant.

(6) De respectieve landdouanekosten en landbelastingen moeten door de koper worden betaald.

 

§ 6 Verzending

 

(1) Na ontvangst van de betaling en productie worden de goederen naar het opgegeven verzendadres verzonden. De momenteel mogelijke bezorglanden worden zichtbaar op de app wanneer het bezorgadres wordt ingevoerd. Na levering ontvangt u van ons een bevestigingsmail. De levertijd bedraagt ​​doorgaans ongeveer 3-10 werkdagen, afhankelijk van het leveringsland en de productielocatie. In individuele gevallen worden langere levertijden aan u medegedeeld.

 Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons verzendbeleid.

 (2) Standaardleveringen vinden plaats tegen de op de website vermelde verzendkosten. De verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van het product en het land van levering.

(3) Alle overige verzendkosten, b.v. voor expresleveringen moet dit telefonisch of per e-mail met Aerofoils GmbH worden overeengekomen.

 (4) Het optreden van een vertraging bij de levering door Aerofoils GmbH wordt bepaald door de wettelijke bepalingen, met dien verstande dat in ieder geval een herinnering van u nodig is en de daaropvolgende leveringstermijn minimaal 14 dagen moet bedragen.

 Aangezien het Corona-virus zich over de hele wereld verspreidt en de productiefaciliteiten en het vrachtverkeer beïnvloedt, kunnen er bovendien aanzienlijke vertragingen in de leveringen en dienovereenkomstig langere levertijden optreden.

 (5) Indien de bestelde producten om redenen waarvoor Aerofoils GmbH niet verantwoordelijk is, niet kunnen worden geleverd, heeft Aerofoils GmbH het recht om de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en reeds van u ontvangen betalingen dienovereenkomstig terug te betalen.

 (6) Aerofoils GmbH heeft te allen tijde recht op deelleveringen en deeldiensten.

 (7) Indien u de geleverde goederen niet accepteert, heeft Aerofoils GmbH het recht om na het vruchteloos verstrijken van een in te stellen respijtperiode van twee weken de bestelling te herroepen of schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.

 

§ 7 Acceptatie

 (1) Onderwerp van de aanvaarding zijn de fysieke producten. U als koper dient binnen vijf dagen na succesvolle levering van de bestelde producten te controleren of de productie is uitgevoerd volgens de specificaties en gegevens waarop u uw bestelling heeft gebaseerd.

 (2) Indien u zich verhinderd voelt de geleverde producten in ontvangst te nemen, bent u verplicht de betreffende producten binnen de periode die voortvloeit uit (1) in het kader van uw medewerkingsverplichtingen bij Aerofoils GmbH op te geven om de gebreken vast te leggen die de acceptatie verhinderen ( bijvoorbeeld door middel van digitale foto's) en indien nodig het retourneren van de betreffende producten regelen. Bij de inspectie door Aerofoils GmbH wordt alleen rekening gehouden met de gebreken waarover u tijdens de acceptatietest heeft geklaagd. Onbelangrijke gebreken kunnen niet aan een acceptatietest worden onderworpen.

 

§ 8 Garantie op materiaalfouten

 (1) Er is geen sprake van garantie als de bestelde producten volgens de specificaties van de klant zijn geproduceerd en vervaardigd. Gebreken aan producten, die met name gebaseerd zijn op foutieve specificaties of gegevens, zijn voor rekening van de klant.

 (2) Het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van de goederen, evenals het risico van vertraging, gaat over op de Koper bij levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. . Met betrekking tot gepersonaliseerde producten zijn de wettelijke bepalingen van de wet op de overeenkomsten van werk en diensten (overeenkomst van werk en materialen) van toepassing.

 (3) Een garantie in welke vorm dan ook voor geleverde producten, die verder gaat dan een eventuele wettelijke garantie, bestaat alleen als dit uitdrukkelijk werd vermeld in de orderbevestiging voor de betreffende producten.

 (4) Eventuele gebreken moeten schriftelijk aan Aerofoils GmbH worden gemeld door de defecte producten aan Aerofoils GmbH te presenteren (bijvoorbeeld door middel van digitale foto's of retourzending).

 

§ 9 Recht op nalevering

 (1) Na het verstrijken van de leveringstermijn heeft Aerofoils GmbH recht op een naleveringstermijn van maximaal 20 dagen. Na het verstrijken van de extra leveringstermijn wordt de terugtrekking uit het contract geacht te hebben plaatsgevonden, met uitsluiting van aanspraken op schadevergoeding.

 (2) Transacties voor levering op een vaste datum worden niet uitgevoerd.

 (3) Bij gegronde klachten over gebreken heeft Aerofoils GmbH het recht op herstel van gebreken of levering van defectvrije vervangende goederen binnen 20 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

 

§ 10 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 (1) Schadeclaims van u als klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn claims voor schadevergoeding van de koper die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade gebaseerd op opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de koper. Aerofoils GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

 (2) Bij schending van fundamentele contractuele verplichtingen is Aerofoils GmbH alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische voorzienbare schade als deze door eenvoudige nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de aanspraken van de klant op schadevergoeding gebaseerd zijn op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen in paragrafen (1) en (2) gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Aerofoils GmbH als er rechtstreeks claims tegen hen worden ingediend.

 (4) De bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.

 

§ 11 Herroepingsrecht

 (voor niet-gepersonaliseerde producten)

 (1) U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of heeft genomen.

 (2) Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Aerofoils GmbH, Karl-Reichel-Straße 27, 95237 Weißdorf, telefoon: 09251 4388900, e-mail: shop@aerofoils.de) op de hoogte stellen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen.

 (3) Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

 

§ 12 Gevolgen van intrekking

 (1) Als u deze overeenkomst herroept, moet Aerofoils GmbH u alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van andere verzendkosten), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Aerofoils GmbH de bestelling ontvangt, terugbetalen. kennisgeving van uw herroeping van dit contract.

 (2) Voor deze terugbetaling zal Aerofoils GmbH hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt (tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zal Aerofoils GmbH u voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen).

 (3) Aerofoils GmbH kan een terugbetaling weigeren totdat Aerofoils GmbH de goederen heeft teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet).

 (4) U moet de producten onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u Aerofoils GmbH op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan Aerofoils GmbH retourneren of overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn gerespecteerd als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de producten.

 (5) U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan handelingen van uw kant die niet noodzakelijk zijn voor het testen van de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen.

 

§ 13 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 (1) Als u ondernemer bent in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en bij het sluiten van de overeenkomst in commerciële of zelfstandige hoedanigheid handelt, bestaat er geen herroepingsrecht.

 

§ 14 Toepasselijk recht

 (1) Op contracten tussen Aerofoils GmbH en u als koper is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Alle geschillen die in verband met de bestelling ontstaan, worden uitsluitend beheerst door het Duitse recht, met uitsluiting van het VN-koopverdrag.

 (2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de daardoor aangevulde overeenkomst ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige geldig gedurende beide partijen.

 

§ 15 Locatie/gebruik van de AUDI e-tron folie

 Op welke wateren mag je surfen met een AUDI e-tron Foil?

Neem de wettelijke voorschriften in acht. Afhankelijk van het land en de regio kan het rijden op e-foils op de betreffende wateren verboden zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de wettelijke voorschriften te controleren voordat hij de AUDI e-tron Foil gebruikt. Neem bij twijfel rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke autoriteiten. Aerofoils GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele boetes of schade die voortvloeien uit het niet-toegestane gebruik van een e-foil.

 

ECO-naleving

Duitsland

WEEE-Reg.-Nr. DE 67246208 op factuur

Batt-Reg.-Nr. DE 60596943 op factuur

ZSVR-Registrierungsnummer: DE1715075052486 op factuur

Frankrijk

Syderep Register Uniek identificatienummer (IDU): FR331553_05SGOM

RCS – PARIJS Bedrijfsregister 422 582 072

Uniek identificatienummer (UIN) voor draagbare batterijen: FR331553_06FKQK

FR340141_01YVIB